Gider pusulası nedir ?


Gider Pusulası Ve Tevkifat Uygulaması

Bu yazımızda “Gider pusulası nedir? Hangi durumlarda, kimlere düzenlenir? Düzenlenen her gider pusulasına tevkifat uygulanır mı?” gibi sorulara yanıt bulacağız.

İlk önce gider pusulasının tamımını yaparak başlayalım.

Gider pusulası; fatura düzenlenmesinin olanak dışı olduğu durumlarda, kayıtların belgelenmesini sağlama amacına yönelik olarak düzenlenen Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 234.maddesinde yer alan bir belgedir. Başka bir anlatımla, fatura istemek ve almak mecburiyetinde olanların fatura verme yükümlülüğü bulunmayan şahıslar ile olan ilişkileri belgelenmektedir.

Gider pusulası; Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak zorunda olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin:Vergiden muaf esnaf ‘a yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için bir gider pusulası tanzim ederek işi yapana/emtiayı satana imza ettirmek zorunda oldukları belgedir. Düzenlenen gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir.

Gider Pusulasında Yer Alması Gereken Bilgiler Nelerdir ?
* İşin mahiyeti

* Cinsi

* Adedi

* Fiyatı

* Tutarı

* Toplamı

* Tevkif edilen vergi oranı

* Net tutarı

* İşi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adları soyadları (tüzel kişilerde unvanları)

* Adresleri

* Vergi dairesi ve hesap numarası

* Seri ve sıra numarası

* Düzenleme tarihi

Gider pusulası en az iki nüsha olarak düzenlenmeli, bir nüshası işi yapana/malı satana verilmelidir. En az iki nüsha olakar düzenlenmeyen ve yukarıda yer alan bilgileri eksik olan gider pusulası hiç düzenlenmemiş sayılır. 01.01.2008 tarihinden itibaren ceza miktarı 149,00 YTL.’den az olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10 nispetinde Özel Usulsüzlük cezası kesilmektedir.

Her Gider Pusulası Üzerinden Tevkifat Yapılır Mı?
Sadece esnaf muaflığından yararlanan kişilere yapılan ödemeler için düzenlenen gider pusulası üzerinden, gelir vergisi tevkifatı yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.

Esnaf muaflığından yararlanan kişilerin dışındaki kişilere gider pusulası düzenlense bile herhangi bir tevkifat yapılması söz konusu değildir. Buna göre, esnaf muaflığından yararlanmayan ve vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilerden herhangi bir mal/hizmet alınması durumunda, ödenecek bedel için gider pusulası düzenlenmesi halinde gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır.

Örneğin, şirket tarafından nihai tüketiciden alınan otomobil için gider pusulası düzenlenecek ancak tevkifat uygulanmayacaktır.

Bilgisayar alım satımı yapan bir firmanın, ikinci el bilgisayar/bilgisayar malzemelerini esnaf muaflığından yararlanmayan ve vergi mükellefiyeti olmayan nihai tüketicilerden alması durumunda, ödenecek bedel için “gider pusulası” düzenlemesi gerekmektedir. Ancak, bu bedel üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmasına gerek yoktur. Esnaf muaflığından yararlananlardan ikinci el bilgisayar /bilgisayar malzemesi alımları karşılığında yapılan ödemelerden, gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.

Peki Esnaf Muaflığından Yararlanan Kişiler Kimlerdir?
En sık karşılaşabileceğimiz esnaf muaflığından yararlanan kişileri;

* Bir işyeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike iş yapan hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbabı,

* Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamuller, örtü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul payet, boncuk işleme, tığ örtü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar,

* Motorlu nakil vasıtalarla kullanmamak şartıyla gezici olarak veya işyeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler, olarak kısaca sıralayabiliriz.

Diyelim ki, firmanızın mallarını taşımak için bir hamala ihtiyaç duydunuz yada çilingir çağırmak zorunda kaldınız. Bu durumda esnaf muaflığından yararlanan bu kişilerin vermiş olduğu hizmetler karşılığında iki nüsha olarak gider pusulası düzenlemeniz ve üzerinden tevkifat ayırmanız gerekmektedir. (Bu işi yapanların bir işyerinin olmaması, gezici olarak bu işi yapmış olmaları gerekmektedir.)

Hangi Mal ve Hizmet İçin, Hangi Oranda Tevkifat Uygulamamız Gerekir?
a- Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamülleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden %2

b- Hurda mal alımları için %2

c- Diğer mal alımları için %5

d- Diğer hizmet alımları (a, b ve c alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır.) için %10 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.     RSS of this page