Eksper olmak için aranan şartlar


Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı için adayların;

(a) Gayrimenkul değerleme uzmanı olarak görev yapmak isteyenlerin asgari 4 yıllık

üniversite mezunu olması ve 3 yıllık tecrübe koşulunu belgelemeye yönelik olarak

aşağıdaki belgeleri ibraz etmesi zorunludur.(*)

A- Herhangi bir şirkette sigortalı olarak çalışmak suretiyle değerleme

uzmanlığı faaliyetinde bulunulmuş ise;

1) Çalışılan şirketin esas sözleşmesinde gayrimenkul değerlemesi veya

danışmanlığı gibi faaliyet konularının en az 3 yıl süreyle yer aldığını

gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,

2) Değerleme faaliyetini en az 3 yıl süreyle yaptığını gösterir çalıştığı süre ile

aldığı göreve ilişkin şirket yetkililerince imzalanmış açıklayıcı yazı,

3) SSK işe giriş bildirgesi formu,

4) Aday tarafından hazırlanan değerleme raporlarının listesi,

5) Aday tarafından hazırlanmış en az üç farklı yıldan üç adet değerleme

raporu örneği.

B- Herhangi bir şirketin ortağı olarak değerleme uzmanlığı faaliyetinde

bulunulmuş ise;

1) Ortaklık ilişkisini ve ortağı olunan şirketin esas sözleşmesinde gayrimenkul

değerlemesi veya danışmanlığı gibi faaliyet konularının en az 3 yıl süreyle

yer aldığını gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,

2) Bağkur belgesi (başka bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı ise ilgili

belge),

3) Vergi levhası,

4) Aday tarafından hazırlanan değerleme raporlarının listesi,

5) Aday tarafından hazırlanmış en az üç farklı yıldan üç adet değerleme

raporu örneği ve şirket tarafından değerleme yapılan kişi ve kurumlara

kesilen fatura örnekleri.

C- Değerleme uzmanlığı faaliyeti şahıs şirketi bir vergi mükellefi olarak

yerine getirilmiş ise;

1) Değerleme hizmeti verilen şirketlerle yapılan sözleşmeler,

2) Bağkur belgesi (başka bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı ise ilgili

belge),

3) Vergi levhası,

4) Aday tarafından hazırlanan değerleme raporlarının listesi,

5) Aday tarafından hazırlanmış en az üç farklı yıldan üç adet değerleme

raporu örneği ve şahıs şirketi olarak değerleme hizmeti karşılığında

düzenlenen serbest meslek makbuzu örnekleri.

D- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışılmış ise;

1) Kurumun veya birimin faaliyet konusunun gayrimenkul ile ilgili olduğunun

Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge veya personel görev tanımlarıyla

belirlenmiş olduğunu gösterir belgeler,

2) Çalışma süresi içinde icra edilen faaliyete ilişkin birim amirinin yazısı,

3) Çalışılan kurumu ve birimleri gösterir ayrıntılı görev unvanlarının yer aldığı

hizmet çizelgesi veya belgesi,

4) Aday tarafından hazırlanan değerleme raporlarının listesi,

5) Aday tarafından hazırlanan üç farklı yıldan en az üç adet değerleme

raporu ve/veya değer tespit raporu ve/veya bilirkişi raporları.

E- Bankalarda değerleme uzmanlığı alanında çalışılmış ise;

1) Bankada çalıştığı birimin görev tanımları arasında gayrimenkul değerleme

yetkisinin bulunduğunu gösterir banka genelgesi veya personel görev

tanımını gösterir yazı,

2) Değerleme faaliyetini en az 3 yıl süreyle yaptığını gösterir çalıştığı süre ile

aldığı göreve ilişkin yetkililerce imzalanmış açıklayıcı yazı,

3) Sigorta belgesi veya özel emeklilik sandığı üyelik belgesi,

4) Aday tarafından hazırlanan değerleme raporlarının listesi,

5) Aday tarafından hazırlanmış en az üç farklı yıldan üç adet değerleme

raporu örnekleri,

F- Üniversitelerde öğretim üyeliğinde ise;

1) Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı için belirlenen ana konu

başlıklarından “Gayrimenkul Değerleme Esasları”, “Mesleki Mevzuat ve

Etik Kurallar” ve “Temel Finans Matematiği” konularından birinden, bir

üniversite bünyesinde en az 6 dönem ders verildiğinin belgelenmesi,

2) Lisans belgesi başvurusu sırasında asgari yardımcı doçent düzeyinde

olunması,

3) Üniversitede görev alındığına dair sosyal güvenlik belgesi,

G- Değerleme uzmanlığı faaliyetini yurt dışında icra eden adaylardan da çalıştığı

kurumun niteliğine bağlı olarak yukarıda belirtilen belgeler,

H- Gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler.

Kurulun lisans belgesi alınması aşamasında 3 yıllık tecrübe koşuluna ilişkin

yukarıda yer alan bilgi ve belgelerde adaylara bildirmek koşuluyla değişiklik yapma

hakkı saklıdır.

Eylül 2002 - Ocak 2006 dönemleri arasında yapılan sınavlara (2006 Ocak sınav

dönemi dâhil) başvuruda bulunarak başvurusu kabul gören adaylardan 3 yıllık tecrübe

koşulunu sınav başvurularında sağlamış olmaları nedeniyle yukarıda belirtilen belgeler

aranmayacaktır.

Ayrıca gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansı için adayların;

a) Bankacılık mevzuatı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine dair mevzuat

ile ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan dolayı hüküm

giymemiş olmaları ve/veya taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış

olsalar dahi 2 yıl veya daha uzun süreli hapis gerektiren veya zimmet, irtikap,

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas

gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan

kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet

sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya bu suçlara iştirakten hüküm

giymemiş olmaları,

b) Kendileri veya sınırsız sorumlu ortak oldukları kuruluşlar hakkında iflas kararı

verilmemiş ve konkordato ilan edilmemiş olması,

c) Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlası iptal edilmiş yahut borsa

üyeliği iptal edilmiş kuruluşlarda iptalde sorumluluğu bulunan kişilerden

olmaması,

d) Tebliğ uyarınca listeden çıkarılan şirketlerde listeden çıkarmada sorumluluğu

tespit edilip, lisansı süresiz iptal edilmiş olmaması ve lisansı süreli olarak iptal

edilmiş ise süresi sonunda iptal kararının Kurulca kaldırılmış olması,

e) Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefetten dolayı mahkumiyetlerinin

bulunmamış olması,

f) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 46’ncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi

uyarınca işlem yasaklı olmaması,

g) Emlak komisyonculuğu alanında faaliyet gösteren herhangi bir şirkete ortak

olmaması veya herhangi bir unvanla görev almaması

şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

 

(*)Kurulun 13.02.2006 tarihli Kararı ile; Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavına yönelik olarak; Gayrimenkul

Değerleme Uzmanlığı Sınavı başvurusunda aranılan 3 yıllık tecrübe koşulunun sınav başvurusunda değil lisans

belgesi verilmesi aşamasında aranmasına karar verilmiştir.

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca; Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı ile

Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavında başarılı olan ancak mesleki tecrübeleri

yeterli olmayan adaylara, eksik süreleri tamamlanıncaya kadar ilgili lisansları

verilmeksizin, bu kişilerin gayrimenkul değerleme şirketlerinde, "Gayrimenkul

Değerleme Uzmanı Yardımcısı" ve "Konut Değerleme Uzmanı Yardımcısı"

unvanları ile tam zamanlı istihdam edilebilmelerine, bu kişilerin işe alınmakla

birlikte tecrübe süreleri doluncaya kadar tek başına imza atmaksızın lisanslı bir

gayrimenkul değerleme uzmanı refakatinde değerleme raporu

hazırlayabilmelerine karar verilmiştir.

 

Kurul’ca; Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavında başarılı olan ancak,

gayrimenkul değerlemesi alanında 3 yıllık mesleki tecrübeleri bulunmadığından

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansını alamayan kişilere talepleri halinde

en az 1 yıllık mesleki tecrübelerinin sağlanması kaydıyla Konut Değerleme

Uzmanlığı Lisansı'nın verilmesine karar verilmiştir.
     RSS of this page